Ctihodný Jan Macha

Sługa Boży Ksiądz Jan Macha
Ctihodný Jan Macha (1914-1942) diecézní kněz

Narodil se 18. ledna 1914 ve Starém Chořově (Polsko). Byl nejstarším synem Pavla a Anny rozené Cofałkové. V rodném městě ukončil základní školu a gymnázium. Přímo po maturitě se ucházel o přijetí do kněžského semináře katovické diecéze v Krakově. Z důvodu velkého počtu přihlášených nebyl přijat. Další rok studoval na Právnické fakultě Jagellonské univerzity. V roce 1934 zahájil teologická studia a formaci v kněžském semináři. Jako bohoslovec vynikal hlubokou zbožností a neobvyklým pochopením pro druhé.
25. června 1939 byl biskupem Stanislavem Adamským vysvěcen na kněze v kostele sv. Apoštolů Petra a Pavla v Katovicích. Primiční mši svatou sloužil ve farním kostele sv. Máří Magdaleny ve Starém Chořově. Na svůj primiční obrázek si nechal napsat heslo: „Pán můj a Bůh můj”.
Od září 1939 působil jako farní vikář ve farnosti sv. Josefa ve Slezské Rudě. Začátek jeho kněžství se spojil s vypuknutím druhé světové války, která zanechala hlubokou stopu v společenství Církve v Horním Slezsku. Uchovaná kázání z té doby ukazují jeho hluboké spojení s Bohem a zájem o duchovní formaci věřících. Velice rychle si všimnul těžké materiální situace rodin, ze kterých otcové, manžele nebo synové byli zatčeni, zabiti nebo odvezeni do koncentračních táborů a napadlo jej organizovat materiální a duchovní pomoc pro ty rodiny. Získával finanční prostředky, tajně vedl duchovní službu v polštině, utěšoval zhroucené, nesl naději a posiloval Božím slovem. S ním vedena charitní akce se velmi rychle rozšířila, protože se k ni zapojili mladí lidé (studenti, členové Katolického sdružení mládeže, skauti), ovlvněni příkladem jejich pastýře. Tato působnost obrátila na něj pozornost Němců, kteří jej podezřívali z činnosti proti okupantům.
5. září 1941 byl zatčen německou policií (gestapem). Nejprve byl uvězněn v prozatímním táboře a následně ve vězení v Myslovicích. Během četných výslechů byl podroben rafinovanému mučení. Nezhroutil se. Utěšoval kamarády, často se modlil, prosil Boha za odpuštění katům, povzbuzoval na duchu spoluvězně. V dopisech rodině často prosil o modlitbu, neboť z ní čerpal sílu k vytrvání. Měl u sebe breviář a také růženec, který si udělal z provázků ze slamníka a z třísek z pryčny.
V červnu 1942 byl kněz Jan Macha převezen do vězení v Katovicích u Mikolovské ulice. 17. července 1942 byl odsouzen k trestu smrti. Zpráva o rozsudku smrti proti mladému knězi otřasla nejen rodinu, ale i farnost v Rudě. O darování života usiloval Franz Wosnitza, tehdejší generální vikář katovické diecéze.
V předvečer splnění rozsudku se kněz Jan vyzpovídal, odříkal breviář a napsal rodině dopis na rozloučenou. Jsou v něm obsažena slova: „Bylo mým přáním pracovat pro Něho, ale to mi nebylo dáno. Děkuji za všechno! Na viděnou tam nahoře u Všemohoucího”. Do konce zachoval klid. Poprava proběhla čtvrthodinu po půlnoci 3. prosince 1942. Byl sťat na gilotině. Jeho tělo bylo pravděpodobně spáleno v krematoriu v Auschwitz.
Zanechal po sobě vzpomínku horlivého pastýře, který dovedně spojoval kněžskou službu s dobročinnou působností, plný lásky k Bohu a vlasti položil život za víru.
Proces blahořečení byl zahájen v Katovicích v roce 2013. V září 2015 po ukončení diecézní etapy byla dokumentace týkající se mučednické smrti Služebníka Božího předána vatikánské kongregaci pro blahořečení a svatořečení. 28. listopadu 2019 byl papežem Františkem vydán dekret o mučednictví kněze Jana Machy.
Současně probíhá příprava ke slavnosti blahořečení.
Zveme vás k modlitbě na přímluvu Služebníka Božího. Informujte, prosíme, postulátora o všech milostech, kterých se vám dostalo prostřednictvím kněze Jana Machy:

Kuria Metropolitalna
ul. Jordana 39
40-951 Katowice
Polsko

Modlitba za obdržení milosti na přímluvu Služebníka Božího
Všemohoucí Bože, Ty jsi zvláštním způsobem spojil s obětí Tvého Syna Ježíše Krista kněze Jana, který z vnuknutí Ducha svatého plnil skutky milosrdenství a položil život za své bližní, uděl mi na jeho přímluvu milost, o níž tě pokorně žádám … Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.